Dags för årets höjdpunkt – budgetfullmäktige inför budget 2016!

På måndag är det dags – då kommer fyra budgetförslag att ställas mot varandra i budgetfullmäktige i Älmhults kommun. Budgetbeslutet är årets viktigaste beslut, som kommer att styra nästa års verksamhet. Men ofta är det också intressant att läsa partierna beskrivningar av budgeten. De ger en tydlig fingervisning om vilken utveckling (eller i vissa partiers fall: avveckling) man vill se i kommunen!

Därför kan det vara viktigt att få ta del av dessa dokument, inte bara siffrorna! Så läs och begrunda!

Budget 2016 c, m, kd

SD budget 2016

Fp budget 2016

jämförelse 4 förslag 17 juni

Annonser

Leave a comment »

Det går bra för Älmhult!

Utmaningarna att vara kommunpolitiker är många men jag måste ändå erkänna att jag är både glad och stolt över att få vara politiker i Älmhult! Det är nämligen här det händer!

Under våren har vi jobbat med en framtidsanalys och också en långsiktig strategisk plan för kommunen. Utöver att det varit ett bra och konstruktivt politiskt arbete har det också varit lärorikt. När man jämför med många andra kommuner så sticker Älmhult ut – på ett positivt sätt. Vi går mot strömmen när det gäller befolkningstillväxten, fler arbetstillfällen, stora investeringar av såväl kommun som privata aktörer.

Bara under det senaste året har vi fått fler bostäder i kommunen, fler tågstopp och bussturer, upprustning och utbyggnad av förskolor, utökning av handelsområdet… listan kan göras lång!

Och idag tas nästa viktiga steg då vi formellt inviger Härlunda fiber – först ut av alla fiberföreningar som just nu jobbar i kommunen. Och detta tack vare en långsiktigt, målinriktad arbete från kommunens sida för att nå målet om bredband i hela kommunen!

Och allt under ledning av en maxiallians med Centerpartiet som ”lagledare”/kommunalråd!

Klart man är stolt!

Nu önskar jag/vi att fler får upptäcka Älmhults alla möjligheter så därför finns nu ett material i form av broschyr/PDF som vi vill sprida till alla! Du hittar den på länken: www.almhult.se/broschyrenhemma

Centerpartiet gör skillnad lokalt och nationellt! Glöm inte att rösta och rösta grönt på Centerpartiet! Och kryssa din kandidat på valsedlen!

 

Leave a comment »

Politiska långbänkar

En händelserik vecka är till ända och det känns extra roligt då det också inneburit att kommunens mesta långbänk nu blivit verklighet.
Redan 1961 togs en detaljplan för en Haganäsled fram. Vägen var tänkt att leda trafiken i kanten av centrum istället för igenom centrum. Efter många års debatterande, utredande och beslutande fick jag möjlighet att i veckan ta första spadtaget!
Vägen har i sin tur inneburit att ett nytt IKEA-varuhus och nytt handelsområde är på plats i den nya korsningen mellan väg 120 och väg 23. Även detta möjliggjordes efter att majoriteten med Centerpartiet i ledningen slutförde en markaffär som varit uppe till diskussion under många år.
Med ny väg, nytt handelsområde och ett kommande bostadsområde/ny stadsdel för Älmhult tar vi sjumilakliv framåt i utvecklingen.

För centrums del innebär den nya vägen att trafiken genom centrum minskas kraftigt och vi kan påbörja det efterlängtade arbetet med att göra centrum trevligare och mer attraktiv!

Allt började med ett beslut på första kommunstyrelsemötet i januari 2007 när nya majoriteten tillträdda som innebar att vi tog nya tag för att lösa trafiken genom centrum. Beslut togs sedan i april 2008.

Så har vi jobbat under dessa två mandatperioder och vi vill fortsätta utvecklingen den kommande mandatperioden – och vi vill ha kommuninvånarnas mandat att fortsätta!

En röst på Centerpartiet är en röst för fortsatt utveckling av hela kommunen!

Leave a comment »

Fler bostäder behövs i Älmhults kommun

En av de allra viktigaste frågorna att arbeta med i kommunen är fler bostäder. Idag står många i kö för en bostad eller för att byta bostad och när utbudet är för litet så får vi inte heller någon rotation som gör att lämpliga bostäder blir lediga.

Älmhultsbostäder bygger i år flera ca 50 hyresrätter men det behövs fler. Och det behövs fler aktörer utöver ÄBO!

I bifogat pressmeddelande skriver jag och Peter Niklasson om Centerpartiets tankar kring bostäder i kommunen:

Pressmeddelande

Centerpartiet i Älmhults kommun

Fler bostäder i Älmhults kommun

Älmhult har under ett antal år haft en positiv befolkningsutveckling och vi har glädjande nog en sjunkande arbetslöshet. Utvecklingsmöjligheterna för kommunen är därför stora. Samtidigt har vi tyvärr ett alltför lågt utbud av lediga bostäder för att kunna möta den ökade efterfrågan från de som vill bosätta sig i vår kommun eller som redan bor här och står i begrepp att sälja sin villa och flytta till en hyresrätt. Att skapa fler bostäder ser Centerpartiet som en av de viktigaste frågor för en fortsatt positiv befolkningsutveckling.

De hyresrätter som har byggts de senaste åren har uteslutande uppförts i Älmhultsbostäders (ÄBO) regi. Vi ser gärna att vi lyckas attrahera fler aktörer till att bygga i Älmhult och vi vill därför att kommunen ska göra allt för att tolka gällande regelverk och byggnormer på ett positivt sätt så att det upplevs enkelt, smidigt och kostnadseffektivt att bygga.

Under 2014 färdigställer ÄBO 48 hyresrätter (24 i Kv Olivia och 24 bakom gamla Polisstationen). Centerpartiet tycker det är mycket viktigt att kommunens egna bostadsbolag fortsätter bygga och omgående fattar beslut om uppförande av ett större antal lägenheter utmed Östra Esplanaden där idag de sk. modulerna står. Man måste bygga på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt så att hyresnivån upplevs som rimlig. Vi har en stor efterfrågan på mindre lägenheter och Tekniska förvaltningen har redan idag fått uppdrag att snarast ta fram mark dit modulerna kan flyttas så att vi kan behålla dessa bostäder centralt placerade. Med fler bostäder kan vi också skapa ”flyttkedjor” som gör att människor som vill byta bostad kan göra så och att det skapar ett bredare utbud, av såväl billiga hyresrätter som bostadsrätter och villor.

I samband med att ÄBO flyttar sitt kontor från Östra Esplanaden till den nybyggda fastigheten i kv Oliva vill vi att där uppförs Trygghetsboende. Läget är centralt och bostäderna ska anpassas för boende över 60+.

För att fler bostäder uppförs vill Centerpartiet att:

  • Positiv tolkning av byggnormer och gällande regelverk för att underlätta kostnadseffektivt byggande
  • ÄBO snarast fattar beslut om uppförande av ett större antal lägenheter i området vid Torngatan/Östra Esplanaden
  • Trygghetsbostäder uppförs där ÄBO:s nuvarande kontor finns
  • Kommunen skall vara en aktiv ägare av ÄBO och om så krävs är vi beredda att tillföra pengar till bolaget för att öka takten av nyproduktion av lä
  • Uppdrag ges till ÄBO att ta fram kostnadsförslag och därefter genomföra en marknadsundersökning för att ta reda på möjligheterna att uppföra hyresrätter vid Kattesjön i anslutning till nya tågstationen i Diö.
  • Kommunen intensifierar marknadsföringen av kommunen för att locka såväl fastighetsägare att satsa i Älmhult som att locka fler människor att söka bostad i vår kommun.

Leave a comment »

Rikspolitik och kommunpolitik

Valrörelsen börjar äntligen ta fart, med debatter och tidningar fyllda med insändare! Demokratin är värd att få ta plats i människors medvetande.

Det är också viktigt att vi som politiker knyter ihop politiken och beskriver hur den får effekter för människor i vår kommun och för varje person.

Ibland kan man få uppfattningen att rikspolitiken inte spelar så stor roll för utvecklingen lokalt. Inget kan vara mer fel. Just nu borde alla som bor i Älmhults kommun fundera på vad som händer om Vänsterpartiet får inflytande i nästa regering: vi har i kommunen två välfungerande privata vårdcentraler – vad händer med dem? Vad händer med alla människor som listat sig på dessa vårdcentraler? Vad händer med personalen som jobbar där?

Vi har två friskolor (Virestad/Bråthult och Karl-Oskar) – vad händer med dem om Vänsterpartiets dogmatiska inställning till privata alternativ och mot valfrihet får råda? Vad händer med alla elever som går i dessa skolor? Vad händer med personalen?

Vi har ett antal restauranger och turistverksamheter med arbetsplatser för ungdomar. Vad händer med dem om oppositionen får makten? När restaurangmomsen ska höjas (så att det blir dubbelt så hög moms på mat i restaurang (25%) som mat i livsmedelsaffären(12%)) – hur ska restauranger, bykrogar och caféer hantera massiva kostnadsökningar? Hur ska ungdomar som fått jobb/eller är intresserade av jobb kunna få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden om tröskeln höjs och kostnaderna för att anställa dem höjs?

 

Visst spelar valet den 14 september roll! Visst spelar det roll vad du röstar på i såväl riksdagsval som i de lokala valen! Det spelar roll för våra ungdomar, vår attraktivitet med t ex restauranger och krogar och för alla som behöver bra skola och god service i t ex sjukvården.

Leave a comment »

Att ta ansvar för helheten

Att vara politiker och förtroendevald är ett hedersuppdrag men samtidigt fyllt av svåra prioriteringar och avvägningar. För många politiker, främst i oppositionen, är det tydligen lätt att vara politiker för att man behöver inte ta ansvar för att politiken man föreslår ska vara genomförbar eller finansierad.

För kommuninvånare kan besluten som tas uppfattas som okloka och kortsiktiga men oftast beror det på att vi som politiker är dåliga på att beskriva hela bilden. Jag brukar ofta använda metaforen om ett pussel: vi måste se hela bilden eller bilden som finns på locket på kartongen – dit vi vill nå. Då måste också varje enskild pusselbit passa in i den stora bilden och vi kan inte börja såga av eller ändra på pusselbiten för då får vi inte samman pusslet som helhet. Vi har t ex ansvar för alla delar i kommunen,  för alla barn i kommunen, inte bara på en enskild skola/förskola. Vi har ansvar för att ekonomin går ihop i alla delar så att all viktig samhällsservice fungerar.

Svårt, svårt men det är också politikernas uppgift att göra dessa avvägningar…

Det är en sak att det kan vara svårt att se hela bilden som kommuninvånare men det kravet måste vi kunna ställa på politiker! Vi måste också kunna lita på att politiker inte säger en sak och gör en annan…. Låter självklart eller hur? Men så är inte alltid fallet.

Just nu funderar jag på hur oppositionen tänker kring budgeten för nästa år. De måste vara mycket glada för att det är majoritetens förslag som beslutades och inte oppositionens. Oppositionens budgetförslag räknade med befolkningsökning med 80 personer och pengar från himlen (eller en from förhoppning om att det blir ett regeringsbyte och att de i dagsläget mycket osäkra samarbetsparterna ska komma överens om pengar till kommunerna.) Gissningar och förhoppningar!

Vi har fått en halvårsprognos på befolkningsökning på 90 personer men det är också under det tredje kvartalet som många flyttar för t ex högskolestudier. Vi har också fått en dagsfärsk prognos för t ex ökade LSS-kostnader (till ett nationell utjämningssystem) som innebär försämrat läge nästa år. Majoriteten använder alltid försiktighetsprincipen för budgetering! Det innebär att vi har marginaler för att kunna hantera en försämrad prognos nästa år. Det är att ta ansvar! Den marginalen har inte oppositionen! Undrar var de ska dra in på i budgeten eller om de åtminstone slutar att lova allt till alla under valrörelsen. Skulle inte tro det…….

Vid budgetsammanträdet i juni hände även en annan sak som jag funderar på, när det gäller att säga och göra samma sak: Politikerarvodena kommande mandatperiod var uppe för beslut och inför detta hade Vänsterpartiet vitt och brett talat om att de inte ville höja arvodena. Men hur agerade de i fullmäktige…? De röstade för en ännu högre kostnad för politikerarvodena än som sedan blev beslutat….!

Synd bara att ingen granskar deras tomma retorik…….

Leave a comment »

Hjältar finns!

En ganska vanlig tisdag är snart till ända och det skulle vara lätt att fylla detta inlägg med en beskrivning av en vanlig dag i ett kommunalråds vardag. Då skulle jag kunna skriva om kommunstyrelsens möte där vi fick en redovisning av fantastiskt arbete som görs inom skolan för att höja kvalitet. Med tämligen enkla steg och åtgärder har man på kort tid förbättrat verksamheten och detta är bara början! Som grädde på moset har skolan fått medel från IKEA för att få igång projekten som nu startats.

Jag skulle också kunna skriva om samtal om nya etableringar i kommunen, byggstart av en efterlängtad cykelväg mellan Liatorp och Diö vid årsskiftet eller ett kommunalrådsmöte med landshövdingen om ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Behoven ökar dramatiskt i takt med att vi med fasa kan följa utvecklingen Gaza, Syrien och Irak. Människans förmåga att skada andra människor tycks oändlig…

Eller skulle jag kunna skriva om att en storartad skådespelare och komiker har gått ur världen, Robin Williams. Känslor som glädje och skratt kan ibland ligga nära ångest och depression…

Men jag väljer att istället att skriva om hur den stora världen och den lilla världen kan knytas samman genom medmänniskors omtanke. I Älmhult finns sedan en tid tillbaka ett antal tiggare. Många har retat sig på dem, sagt att ”någon borde göra något” (oftast med tanken att tiggarna borde köras bort). I Smålandspostens gjordes ett reportage om familjen där man berättade om deras historia med översvämningar i hemlandet, ingen mat till barnen och deras desperata önskan om att bara kunna försörja sin familj. Robban och Petra m fl pekade inte på någon annan utan gjorde den medmänskliga handlingen att prata med dem, hjälpa dem med mat och förnödenheter och tak över huvudet.

Ni är mina hjältar! Ni gör världen till en bättre plats och plötsligt finns det en ljusglimt i mörkret runt krig och katastrofer som drabbar människor. Om vi kan fortsätta vara medmänniskor som osjälviskt kan hjälpa andras så finns hopp. Det finns ett talesätt som säger att ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Låt oss alla bli hjältar och göra insatser i vår lilla värld – då finns hopp om bättring i den stora världen!

PS! Läs gärna på min facebook-sida där jag delat information hur man kan hjälpa familjen.

Leave a comment »